Diakonstipendium

Diakonstipendium
Vid årsmötet i Göteborg 2017 beslutades om stipendium för diakoner inom EqMed.
Nu finns möjlighet för diakoner att söka stöd till vidareutbildning, exempelvis kurs, konferens eller studieresa. Här finner du länkar till Stipendieregler och Ansökningsblankett. Ansökan inlämnas senast 31 augusti.

EqMed – Vart leder uppdraget till översyn?

Medarbetarnas roll i ”ömsesidig tillsyn”, samråd och påverkan i Equmeniakyrkan?

Equmeniakyrkan är en ung kyrka som på olika sätt söker sin väg. Genom Regionala Förtroenderåd deltar församlingarna i rådgivande i samtal med Regional Kyrkoledare. Förtroenderåden kan kompletterats med en AU-funktion. Detta sker idag i vissa av regionerna.
Regionala medarbetarråd utvecklas efterhand på lite olika sätt. I ett par av regionerna finns en fastare struktur med styrelser. Medarbetarråden har och bör ha en motsvarande roll och funktion som Förtroenderåden.

Anställda, ordinerade och avskilda är självklart en viktig regional resurs. Medarbetarkåren bör också i framtiden räknas som en nationell resurs. EqMed är kanalen för medarbetarnas påverkan samt en konkretion av den ”ömsesidiga tillsynen” i Equmeniakyrkan.

Bakgrund
EqMeds uppdrag;
– EqMed vill vara Equmeniakyrkans aktiva nätverk av medarbetare med uppgift att stödja, uppmuntra varandra och skapa kollegial sammanhållning.
– EqMed är genom sin styrelse ett nationellt samråd i angelägna frågor.
– EqMed värnar och arbetar med ”mjukvaran”; medarbetarens kallelse, identitet och fortbildning. Vi skapar mötesplatser och ger stöd utifrån medlemmars olika behov. Detta sker i gott samarbete med Equmeniakyrkan.
– EqMed finns med i samarbetet om kompetensutveckling i Equmeniakyrkan.
– EqMed representerar medarbetarna i Ansvarsnämnd, Antagningsnämnd, Stipendiekommitté och förvaltar Diakonstipendiet.
– EqMed levererar fördjupning genom sin skriftserie Tro&Liv.
– EqMed deltar i planering och genomförande av nationella samlingar, såsom Vinterkonferens och medarbetarsamlingar.
– Vision Ekumeniska arbetar med ”hårdvaran” – de arbetsrättsliga frågorna.

Översyn och Skiss till ett ”EqMed 3.0 Medarbetarnätverk”
Utifrån denna lägesbeskrivning har Styrelsen fått i uppdrag från årsmötet 2017 till ”översyn”.
Som en del av detta vill styrelsen pröva en alternativ väg där ansvaret överlåts till Equmeniakyrkan – Equmeniakyrkans Medarbetarnätverk, här kallat ”EqMed 3.0”.  

                      Lokal och regional gemenskap utgör plattform
Regionala råd tillskapas i samverkan med regional kyrkoledare (RKL). Det sker utifrån regionernas olika behov och förutsättningar. ”Alla är med” utan krav på medlemsavgift.
Lokala församlingar uppmuntrar sina anställda att ta del i lokala/regionala träffpunkter.

                     Nationellt samråd
Varje region utser 1 representant+suppleant för ett nationellt samråd med en mandatperiod på ex 2 år
Dessa representerar medarbetarkåren i de instanser där detta är önskvärt/nödvändigt enligt ovan.
Ett AU/presidium med ordförande och sekreterare behövs utöver de regionala representanterna. Förslag på mandattid för presidiet kan vara 3-4 år.
Samrådet arbetar genom fysiska möten och kompletterande telefon- och videokonferenser.

                     Nationell gemenskap
Medarbetare inbjuds till Medarbetardag i anslutning till Kyrkokonferens och till ”kongress” vid Vinterkonferens vart annat år. Kongressen väljer nätverkets presidium/AU och bekräftar regionrepresentanterna och deras suppleanter.

                    Finansiering
Medarbetar-peng. I samtal med kyrkoledaren förs ett resonemang om att den nationella funktionen finansieras genom en medarbetar-peng. Denna budgeteras i detta tänkta fall av kyrkostyrelsen.
Anslag från församling: Härtill kan övervägas att anställande församling anslår en summa per anställd som uttryck för församlingens omsorg om denna funktion.

Arvet från EqMed           
                    Alla är med   
Ordinerade, och Avskilda – i tjänst och pensionerade, de i annan tjänst samt – Anställda i administrativa eller andra funktioner bör ”höra till” och betraktas som resurser för hela kyrkan oavsett befintlig tjänst. Kyrkan – gemenskapen bör söka former för att uttrycka bekräftelse och erkänsla även till de som lämnat avlönad lokal/nationell tjänst.

                    Demokrati
I Kongress/Stormöte/Årsmöte uttrycks och manifesteras gemenskapen nationellt. Det kan lämpligen förläggas vid Vinterkonferens och/eller Kyrkokonferens.

                    Tro & Liv
Förslagsvis bildas en stiftelse av THS, Equmeniakyrkan och Medarbetarnätverket…..
EqMeds ägarskap förs över till stiftelsen. Ett Redaktionsråd arbetar där alla tre har direkt inflytande.

                    Diakonstipendiet
Samrådet tar emot ansökningar och stipendier fördelas inom ramen för reglementet. Ekonomiavdelningen gör utanordningar till stipendiaterna på uppdrag av Nationella samrådet.

Konsekvenser av ”3.0” och vidare process

EqMed läggs ned som egen organisation.

Autonomi
Medarbetarkåren ”vinner” hela sin funktion men ”förlorar” sin ”autonomi”.
Hur och när sker övergång?
Processer är igång i EK:s regioner via regionala samlingar, områdesträffar mm. EqMed kommunicerar förslag till förändring via; hemsida, FB, Sändaren. Samtal initieras då medarbetare möts i regionerna under 2017-18.

Viktiga punkter att fortsättningsvis bearbeta:
– Hur skyddas nätverkets autonomi i förhållande till kyrkan?
– Regionala skillnader; ekonomiska och personella underlagen.
– Behövs uniformitet; hur lika behöver regionala ”förbund” vara
– Samtal om T&L inleds…..
Förhandlingar tas upp med THS, EK……
– Diakonstipendiets förvaltning.
– Detaljer kring nedläggning och övergång.

Årsmöte 2018, Gävle: Styrelsens föredrar genomarbetat förslag.

Vinterkonferens 2019 Årsmöte fattar beslut.
Styrelsen för EqMed
(”q” i namnet är en tydlig blinkning till Equmenia och uttalas ”q”)

Paul Enlund, ordförande

Välkommen

 

Välkommen med i EqMed – nätverk för medarbetare i Equmeniakyrkan
Du blir medlem genom att betala din medlemsavgift!

ETT NYTT ÅR – 2018!

För dig som har tjänst i Equmeniakyrkan som; ungdomsledare, församlingsmusiker, diakon, pastor, vaktmästare, adm. personal etc. Medarbetarförbundet erbjuder och inbjuder till mötesplatser för alla våra medarbetare. Ibland tillsammans alla, andra gånger den enskilda medarbetarkategorin.

Vi vill att alla skall vara med! Ju fler vi är i vårt medarbetarförbund, ju mer kan vi göra, tillsammans! Bli medlem idag genom att betala in 350 kr (heltid), 200 kr (deltid) eller 100 kr (pensionär) på BG: 716-7265. Du kan även använda Swish med nummer 1232810760. Glöm inte att skriva namn.

”Välkommen med!”

Styrelsen genom Paul Enlund, ordförande